Sis ajudes perquè alguns autònoms paguin menys - Gestoria Sabadell - Gestoria Boronat

Notícies

  • Autònom

Sis ajudes perquè alguns autònoms paguin menys

Aquestes ajudes afecten només a col·lectius determinats com els nous treballadors per compte propi; les dones joves; menors de 30 anys; els discapacitats; els qui vulguin contractar assalariats per conciliar la vida familiar i laboral o les noves altes de familiars col·laboradors 19-9-2016 Cinco Días

Aquestes són els sis ajuts

 

 

1. Nous treballadors autònoms que es donin d'alta i que no haguessin estat afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els últims cinc anys.

En aquest cas l'ajuda consistirà en una reducció de la base mensual de cotització durant un màxim de 18 mesos.

Si el treballador opta per la base mínima de cotització (893,10 euros al mes) podrà cotitzar per una tarifa plana de 50 euros mensuals per la quota de contingències comunes, incloent incapacitat temporal, durant els sis mesos immediatament seguits a la data d'alta en el RETA.

No obstant això, si el treballador tria una base de cotització superior a la mínima, durant els primers sis mesos d'alta tindrà una reducció de la base del 80%.

Després d'aquests sis primers mesos, tant per als treballadors que cotitzin per la base mínima com per a aquells que ho facin per una base superior, comporten sobre la quota per contingències comunes dels següents descomptes durant un període d'uns altres 12 mesos com a màxim: Una reducció del 50% de la quota durant els sis mesos següents al primer semestre d'alta; una reducció del 30% de la quota durant els tres mesos següents -entre els mesos 13 i 15 d'alta-; i una última bonificació equivalent al 30% de la quota entre els mesos 16 i 18.

D'aquesta manera aquests ajuts en concret per a nous treballadors només poden acumular 18 mesos com a màxim.

 

2. Treballadors menors de 30 anys o dones menors de 35 anys, que es donin d'alta en el RETA per primera vegada en els últims cinc anys. A aquest col·lectiu se li afegeix una bonificació addicional a la general per a les noves altes en el RETA. Aquesta ajuda consistirà en una bonificació equivalent al 30% de la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, entre el mes 19 i el 30 des de la data d'alta inicial.

 

3. Treballadors autònoms de baixa per maternitat o paternitat. Aquests autònoms quedaran exempts de cotitzar pel 100% de la quota que resulti d'aplicació sobre la base mínima o fixa establerta per llei.

 

4. Autònoms que contractin un assalariat per poder conciliar la vida familiar i laboral.

Per a aquells treballadors per compte propi que contractes a un treballador a temps complet o parcial per tenir cura de menors de set anys; per tenir al seu càrrec un familiar per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, per estar en situació de dependència; o si aquest familiar té paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, sempre que l'familiar no realitzi una activitat retribuïda.

En aquests casos la bonificació serà del 100% (50% si el contractat és a temps parcial) de la quota per contingències comunes que resulti d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent en la llei a la base mitjana del treballador dels 12 mesos anteriors a contractar aquesta bonificació. Si el treballador porta menys de dotze mesos d'alta en el RETA, la base mitjana de cotització a bonificar es calcularà des de la data d'alta.

La durada d'aquest ajut és de dotze mesos i el contracte de l'assalariat ha de ser d'almenys tres mesos com a mínim.

 

5. Rebaixes en les quotes de les noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms. En aquests casos només es pagarà la meitat de la quota (que resultarà d'aplicar el tipus de cotització vigent sobre la base mínima de cotització d'aquest any) durant 18 mesos, i el 25% en els sis mesos següents.

 

6. Per als nous autònoms, que no hagin estat inscrits mai en el RETA o no ho hagin estat en els últims cinc anys i tinguin un grau de discapacitat del 33% o més, siguin víctimes de violència de gènere o de terrorisme. Si trien la base mínima de cotització, se'ls ampliarà la tarifa plana de 50 euros mensuals a dotze mesos, en lloc dels sis mesos d'aplicació general.

I pels que triïn una base de cotització superior a la mínima se'ls ampliarà també la reducció del 80% de la quota escollida de sis a dotze mesos, després del primer semestre d'alta. Després d'aquests 24 mesos, hauran de pagar només el 50% de la quota entre el mes 25 i el 48 des de l'inici de l'alta, de manera que tinguin un màxim de 5 anys bonificats.

Comparteix...

Twitter Facebook
Informació legal
x

Empresa: Gestoria Boronat

NIF: B60424363

Adreça: C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 711 07 18

Correu electrònic: info@gestoriaboronat.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Politica de privacidad

Ámbito de aplicación.- La presente política de seguridad afecta a cualquier dato de carácter personal de los usuarios de Internet (en adelante, "los Usuarios") que visiten la página web http://www.gestoriaboronat.com/ (en adelante, "la Página Web"), y cumplimenten los formularios de solicitud de reserva disponibles en la misma. Los datos personales de los Usuarios serán tratados exclusivamente por los anunciantes de la Página Web de acuerdo a su propia política de seguridad. La Página Web es gestionada por Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona) (en adelante, "el Prestador del Servicio").

Información a los Usuarios de la existencia de fichero y solicitud del consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos: En relación con los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios, el Prestador del Servicio, como mero encargado del tratamiento, cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD") y demás legislación que la desarrolla.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales facilitados por los Usuarios serán tratados por los anunciantes de la Página Web con la finalidad de gestionar su petición, quedando archivados en ficheros de su responsabilidad.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Los Usuarios que faciliten sus datos personales, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cualquier momento, solicitándolo por correo postal a los anunciantes de la Página Web y, con carácter subsidiario, ante Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona), incluyendo, copia del DNI o NIF del titular de los datos. En este segundo caso el Prestador del Servicio se limitará a tramitar su solicitud al anunciante que corresponda, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1702/2007.

Seguridad.- El Prestador del Servicio asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad; especialmente las previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El Prestador del Servicio no será responsable, en ningún caso, de las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas o bien cuando se deba a una falta de diligencia de los Usuarios en cuanto a la guardia y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.

Veracidad de los datos.- Los Usuarios son responsables de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario.