Autònoms: riscos de cotitzar pel mínim - Gestoria Sabadell - Gestoria Boronat

Notícies

  • Autònoms

Autònoms: riscos de cotitzar pel mínim

5 Días La major part dels professionals autònoms cotitzen per la base mínima. Aquesta decisió comporta una sèrie de desproteccions, especialment en els àmbits relatius amb la incapacitat i invalidesa, la viduïtat i orfandat, així com en els casos de jubilació.

En concret, en els casos d'incapacitat i invalidesa, a la manca d'ingressos que suposen, se suma l'impacte econòmic que generen aquestes problemàtiques. Entre els mateixos destaquen la contractació de substituts i els condicionaments.

 

En aquest sentit, els afectats per incapacitats temporals han de calcular aquesta situació en funció del 60% de la base des del dia 4 al 20 del primer mes i el 75% sobre la base a partir del dia 21. Per la seva banda, la desprotecció per incapacitat permanent total es calcula en funció de el 55% de la base de cotització.

 

En el primer cas, d'estar afectats per incapacitats temporals es poden arribar a perdre el 90% dels ingressos, mentre que si es tracta d'una incapacitat permanent total, calculen que els ingressos que corresponen per la cotització no cobreixen el 50% del salari .

 

En paral·lel, altres dos supòsits en què la cotització mínima presenta límits són la viduïtat i l'orfandat. Referent a això, en cas de decés d'un autònom la quantia que es rep es calcula en funció de el 52% de la base de cotització, de manera que les famílies es veuen en una situació difícil no només per la pèrdua d'un ésser estimat, sinó que la seva economia s'agreuja per la falta de mitjans per afrontar el seu quefer diari des de llavors.

 

Finalment, un risc comú per als autònoms que cotitzen en funció de la base mínima té a veure amb la jubilació. Així, desafortunadament "és qüestió de temps" que en arribar l'edat de jubilació el sistema públic de pensions no pugui retribuir per un import que se situï per sobre del que és necessari per mantenir la qualitat de vida individual. Aquí es posa de manifest la necessitat de cobrir "la diferència entre el que necessitaríem i la pensió pública".

Comparteix...

Twitter Facebook
Informació legal
x

Empresa: Gestoria Boronat

NIF: B60424363

Adreça: C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona)

Telèfon: 93 711 07 18

Correu electrònic: info@gestoriaboronat.com

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Politica de privacidad

Ámbito de aplicación.- La presente política de seguridad afecta a cualquier dato de carácter personal de los usuarios de Internet (en adelante, "los Usuarios") que visiten la página web http://www.gestoriaboronat.com/ (en adelante, "la Página Web"), y cumplimenten los formularios de solicitud de reserva disponibles en la misma. Los datos personales de los Usuarios serán tratados exclusivamente por los anunciantes de la Página Web de acuerdo a su propia política de seguridad. La Página Web es gestionada por Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona) (en adelante, "el Prestador del Servicio").

Información a los Usuarios de la existencia de fichero y solicitud del consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos: En relación con los datos de carácter personal facilitados por los Usuarios, el Prestador del Servicio, como mero encargado del tratamiento, cumple estrictamente la normativa vigente establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, "LOPD") y demás legislación que la desarrolla.

Finalidad del tratamiento: Los datos personales facilitados por los Usuarios serán tratados por los anunciantes de la Página Web con la finalidad de gestionar su petición, quedando archivados en ficheros de su responsabilidad.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Los Usuarios que faciliten sus datos personales, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cualquier momento, solicitándolo por correo postal a los anunciantes de la Página Web y, con carácter subsidiario, ante Gestoria Boronat con CIF B60424363 y domicilio social en C/ Latorre 36, Sabadell (Barcelona), incluyendo, copia del DNI o NIF del titular de los datos. En este segundo caso el Prestador del Servicio se limitará a tramitar su solicitud al anunciante que corresponda, según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1702/2007.

Seguridad.- El Prestador del Servicio asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad; especialmente las previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El Prestador del Servicio no será responsable, en ningún caso, de las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas o bien cuando se deba a una falta de diligencia de los Usuarios en cuanto a la guardia y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos personales.

Veracidad de los datos.- Los Usuarios son responsables de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario.